เว็บไซต์อีสานไม่เอามัสยิด

ตั้งแล้วประชาคมพุทธศาสนิกชนเอเชีย (Asian Buddhist Community – ABC).

เปิดอ่าน 2,916 views

ชาวพุทธ 10 ประเทศ นำโดยสหภาพเมียนมาประกาศจัดตั้งประชาคมพุทธศาสนิกชนแห่งเอเชีย (Asian Buddhist Community – ABC) ที่นครย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 โดยมีผู้แทนชาวพุทธจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกันคับคั่ง รวมทั้งสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับสหพันธ์พุทธเถรวาทแห่งเมียนมา เพื่อจับมือกันสร้างความเข้มแข็ง เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น

ท่ามกลางปัญหารุมเร้าประเทศชาวพุทธทั้งปัญหาภายในประเทศแต่ละประเทศ และปัญหาภายนอกที่เกิดจากการกระทำที่มีความรุนแรงต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวพุทธ แต่สายตาชาวโลกกลับจับจ้องมองประเทศชาวพุทธเหมือนเป็นจำเลย ทั้งๆ ที่เป็นผู้ถูกกระทำ ท่านคิน ฉ่วย ประธานสหพันธ์พุทธเถรวาทแห่งเมียนมา จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งประชาคมพุทธขึ้นมา เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ส่งคณะผู้บริหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ ส่วนสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จากประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะจับมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ประชาคมพุทธศาสนิกชนแห่งเอเชีย (Asian Buddhist Community – ABC) คือ การรวมตัวของชาวพุทธในเอเชีย เริ่มต้นจาก 10 ประเทศ อันได้แก่ กัมพูชา จีน เกาหลี เมียนมา สปป.ลาว อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม และพร้อมที่จะต้อนรับการเข้าร่วมของพุทธศาสนิกชนจากประเทศอื่นๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อร่วมกันส่งเสริม เผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ โดยร่วมมือร่วมใจกันทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน

การหารือเพื่อจัดตั้ง “ประชาคมพุทธศาสนิกชนแห่งเอเชีย” จัดขึ้นที่ วังการะเวก นครย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 12-13 ต.ค. 2561 โดยมีประธานสงฆ์แห่งเมียนมา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ของเมียนมา เป็นประธานในแต่ละช่วงของพิธี

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งประชาคมพุทธนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำร่างธรรมนูญประชาคม เพื่อเป็นแม่บทในการขับเคลื่อนประชาคมแห่งความร่วมมือของชาวพุทธในเอเชีย

ในช่วงการประชุมช่วงบ่ายวันที่ 12 ต.ค.นั้น รองประธานสงฆ์ลำดับที่ 1 ของเมียนมาจากมัณฑะเลย์ ได้แสดงความคิดเห็น และตำหนิ ดร.คินฉ่วย ว่าดำเนินการโดยไม่ได้หารือคณะกรรมการสงฆ์เมียนมาอย่างเป็นทางการมาก่อน แต่องค์ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้กำลังใจและขอให้เดินหน้าต่อไป โดยให้หารือคณะกรรมการสงฆ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

อนึ่ง ในช่วงพิธีวันที่ 12 ต.ค. 2560 สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้ร่วมลงนามในเอ็มโอยูกับสหพันธ์พุทธเถรวาทแห่งเมียนมา เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลุ่มน้ำโขง หรือดินแดนสุวรรณภูมิให้ยั่งยืนต่อไป

 ส่วนเนื้อหาในเอ็มโอยูนั้นมี 5 ข้อ

1.สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริม ความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาในเอเชีย

2.ยกระดับการติดต่อประชาชน ต่อประชาชนในเอเชีย ผ่านการปฏิบัติธรรม

3.สนับสนุนพระภิกษุในหมู่ประเทศเอเชียให้มีความสามารถในการศึกษาคำสอนพระพุทธศาสนา และธรรมะอย่างถูกต้อง

4.จัดให้มีการพบปะกันในบางโอกาส เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

5.เมื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะริเริ่ม และทำให้สำเร็จ ซึ่งโครงการทั้งที่เป็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมืออย่างเหนียวแน่น ระหว่างชาวพุทธในเอเชียและในโลก

ผู้ลงนามฝ่ายเมียนมา ได้แก่ ดร.คินฉ่วย ประธานสหพันธ์พุทธเถรวาทแห่งเมียนมา ฝ่ายไทยได้แก่ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980